Menu

VEDTÆGTER

April 2017

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningen Christiansbjerg Idrætsforening (CIF), der har hjemsted i Århus Kommune, er stiftet den 28. januar 1988. Foreningen er medlem af DGI, Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Idrætssamvirket i Aarhus

§ 2 FORMÅL
Foreningens formål er at skabe gode rammer for idræt og motion for flest mulige beboere i alle aldre i Aarhus Nord – rammer, der gør det attraktivt at være medlem, træner, foreningsleder og frivillig i CIF.

§ 3 MEDLEMSKAB
Alle, som vil arbejde aktivt for foreningens formål, kan blive medlem af CIF.
Medlemskab opnås, når kontingent til en afdeling er betalt.

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes såfremt vedkommendes opførsel strider imod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine
medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet, hvis det skriftligt ønskes, krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer.

§ 4 KONTINGENT
Kontingent for medlemmerne fastsættes af de enkelte afdelingers bestyrelser.
Afdelingerne betaler et årligt kontingent pr. afdelingsmedlem til hovedforeningen. Beløbet fastsættes af hovedbestyrelsen. Afdelingen indsender senest 1. december medlemsantal til hovedforeningen og afregner inden årets udgang efter fremsendelse af faktura.

§ 5 HOVEDGENERALFORSAMLING
Hovedgeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender og afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Hovedgeneralforsamlingen indkaldes med foreløbig dagsorden af hovedbestyrelsen med mindst 1 måneds varsel som minimum på foreningens hjemmeside. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag til dagsordenen skal ske senest 3 uger før hovedgeneralforsamlingens afholdelse til hovedformanden.

Endelig dagsorden med revideret regnskab samt evt. andre bilag bekendtgøres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år samt en forældre/værge til medlemmer under 16 år, dog således, at ingen kan have mere end én stemme.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3
majoritet, eksklusionssager ligeledes 2/3 og foreningens opløsning – se §12. Afstemninger skal foretages skriftligt ved kampvalg og såfremt 5 medlemmer forlanger det.
Valgbare er alle, der er fyldt 16 år. Fraværende kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

Dagsorden til ordinær hovedgeneralforsamling skal mindst indeholde:

 1.   Valg af dirigent og referent
 2.   Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år
 3.   Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse
 4.   Afdelingsberetninger og -regnskab til orientering
 5.   Indkomne forslag
 6.   Valg af 1 hovedbestyrelsesmedlem for en 2 årig periode
 7.   Valg af 1 suppleant for 1 år
 8.   Valg af 1 revisor for en 2 årig periode
 9.   Valg af en revisorsuppleant for 1 år
 10.   Eventuelt

Der udarbejdes referat over generalforsamlingens beslutninger, som godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 6 AFDELINGSGENERALFORSAMLINGER
Afdelingsgeneralforsamlingerne afholdes hvert år inden hovedgeneralforsamlingen og indkaldes efter samme regler som for denne.

Dagsorden til afdelingsgeneralforsamling skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode
 6. Valg af suppleant for 1 år
 7. Valg af 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år
 8. Eventuelt

§7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær hovedgeneralforsamling afholdes, hvis hovedbestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25 % af foreningens medlemmer begærer det skriftligt med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelsen skal udsendes senest 14 dage efter modtagelsen med samme regler og varsel som til ordinær generalforsamling.
Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling kan indkaldes efter samme regler som til ekstraordinær hovedgeneralforsamling.

§ 8 BESTYRELSERNE
Hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Alle formænd og kasserere skal være fyldt 18 år.

Hoved-/afdelingsbestyrelserne er altid beslutningsdygtige, når møderne er rettidigt indkaldt. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de deltagende. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Hver afdeling indsætter/vælger en person til hovedbestyrelsen. Herudover vælges 2 personer på hovedgeneralforsamlingen. Medlemmerne i hovedbestyrelsen kan bestride bestyrelsesposter i de enkelte afdelinger.

Hovedbestyrelsen skal aktivt arbejde for at opfylde foreningens formål – herunder godkendelse af nye afdelinger.

Hovedbestyrelsen er CIFs daglige ledelse og repræsenterer CIF overfor Aarhus kommune og andre myndigheder. Hovedbestyrelsens primære arbejdsopgave er driften af klubhus og anlæg.

Afdelingsbestyrelserne består af et ulige antal medlemmer – dog minimum 3, som er formand, kasserer samt næstformand. Afdelingsbestyrelsens medlemmer vælges på
generalforsamlingen for en 2 årig periode med et lige antal på lige år og ulige antal på ulige år.

Afdelingsbestyrelsens opgave er at optimere rammerne mest mulig for udøvelse af deres idræt aktivitetsmæssigt og foreningsmæssigt.

§ 9 TEGNINGSRET
Christiansbjerg Idrætsforening tegnes af hovedformanden og et andet hovedbestyrelsesmedlem i fællesskab – dog kan hovedbestyrelsen i det daglige uddelegere tegningsretten til udvalg og enkeltpersoner.

Ved køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen af hovedgeneralforsamlingen. De enkelte afdelinger tegnes af formanden og kassereren – dog kan afdelingsbestyrelsen i det daglige uddelegere tegningsretten til udvalg eller enkeltpersoner.

§ 10 ØKONOMI
Hovedforeningens/afdelingernes regnskabsår er kalenderåret.

Hovedforeningen og hver afdeling har deres egen selvstændige økonomi og regnskab, som godkendes af medlemmerne på generalforsamlingen sammen med budget.
Regnskabet skal før generalforsamlingen underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen samt være forsynes med revisorernes påtegning og underskrift.

§ 11 REVISION
På de ordinære generalforsamlinger vælges for to år ad gangen minimum én revisor og en revisorsuppleant.

Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede og driftsregnskab og status forsynes med en
påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 12 UDTRÆDELSE OG OPLØSNING AF EN AFDELING
Hvis en afdeling ønsker at udtræde af Christiansbjerg Idrætsforening eller fusionere med en anden forening, skal ønsket om dette besluttes på en ekstraordinær generalforsamling i den respektive afdeling. Hvis et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer ved denne ekstraordinære generalforsamling ønsker en udtrædelse af hovedforeningen, er det derefter op til hovedbestyrelsen at acceptere udtrædelsen.

Ved en afdelings udtrædelse udlignes/afregnes alle økonomiske mellemværender mellem den respektive afdeling og hovedbestyrelsen, medmindre der kan nås til enighed om andet Ved en udtrædelse beholder den udtrædende afdeling fortsat sin formue og aktiver, ligesom også forbundslicenser og lignende forbliver hos den udtrædende afdeling. Hovedbestyrelsen og den udtrædende afdeling beslutter i fællesskab effektueringsdatoen for udtrædelsen.

Hvis en afdeling ønsker at opløse sig skal det foregå på to på hinanden følgende generalforsamlinger med min. 14 dages og max. 1 måneds mellemrum, hvor min. ¾ af de fremmødte stemmer for opløsning. Ved tilfælde af opløsning tilfalder en evt. formue CIFs hovedforening.

§ 13 FORENINGENS OPLØSNING
Bestemmelse om CIFs opløsning kan kun tages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med min. 14 dages og max. 1 måneds mellemrum, hvor min. ¾ af de
fremmødte stemmer for opløsning. Varsling og andre regler som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Ved opløsning af Christiansbjerg Idræts Forening (CIF) skal en evt. formue gå til at fremme idrætslige aktiviteter i umiddelbar nærhed af Christiansbjerg. Det er den afgående hovedbestyrelse, der beslutter den konkrete donation.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 20. april 2017.

Luk